ખરીદેલા વાહનોની યાદી

ખરીદેલા વાહનોની યાદી

 
ટ્રેકટર નંગ –
મીની વોટર ફાયર ફાયટર,
એમ્યુ ેલ લન્સ વાન,
ટ્રેઇલર નંગ – ,
ગલી એમ્ટીવોટ યર નંગ -
લોડીંગ રીક્ષા -૧.