પત્રક -૩ (જાવકની માહિતી)

પત્રક -૩ (જાવકની માહિતી)

માહિતી નું નાણાકીય વર્ષ – ૨૦૦૮-૦૯
ક્રમ વિગત મહેસુલી ખર્ચ કેપીટલ ખર્ચ કુલ ખર્ચ
૦૧ અગ્નિશાંતિ સેવા
૦૨ દીવાબત્તી સેવા ---- ----
૦૩ પાણી-પુરવઠા એકમ ---- ----
૦૪ જાહેર આરોગ્ય
(અ) રસ્તા સફાઈ ---- ----
(બ) ગટર વ્યવસ્થા ---- ----
(ક) અન્ય આરોગ્ય સેવા (જેવીકે પ્રસૃતિગૃહ,બાળ કલ્યાણ કેન્દ્ર વિગેરે) ---- ----
૦૫ હોસ્પિટલ સેવા (દવાખાના ,પ્રસૃતીગૃહ,ડીસ્પેન્સરી વિગેરે)
૦૬ પ્રાથમીક શિક્ષણ સેવા
(અ) પૂર્વ પ્રાથમીક શિક્ષણ
(બ) પ્રાથમીક શિક્ષણ
(ક) અન્ય
૦૭ જાહેર બાંધકામ અંગેનું ખર્ચ ----
(રસ્તાનું બાંધકામ,સુધારણા તથા મરામત વગેરે) ----
૦૮ વ્યાપારી પ્રવૃતિઓનો ખર્ચ ----
(બસ સંચાલન,દૂધ વિતરણ,ખાડા-ખાતર યોજના ,ગેસ તથા વીજળી વિતરણ વગેરે) ----
૦૯ મ્યુનિસિપલ હસ્તક સંસ્થાઓનો ખર્ચ ----
જેવી કે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ,લાયબ્રેરી,સ્નાનાગાર,આરોગ્ય સંસ્થાઓ,સ્મશાન વિગેરે ----
૧૦ સામાન્ય વહીવટી ખર્ચ ----
૧૧ ચુકવેલ ગ્રાન્ટ,સબસીડી ,અને વ્યાજનો ખર્ચ ----
૧૨ અન્ય ખર્ચ (ઉપર ની વિગત ના સમાવિષ્ટ ન હોય તેવી) -----
કુલ ખર્ચ -----