પત્રક - ૨ (આવકની માહિતી)

પત્રક - ૨ (આવકની માહિતી)

માહિતી નું નાણાકીય વર્ષ – ૨૦૦૮-૦૯
ક્રમ વિગત આવક (રૂપિયા) માં
૦૧ કરવેરા ની આવક
૧.૧ ઓકટ્રોય ----
૧.૨ સયુંકત કર ----
૧.૩ મિલકત વેરો ----
૧.૪ દીવાબત્તી વેરો ----
૧.૫ પાણી કર ----
૧.૬ સફાઈ કર ----
૧.૭ ગટર વેરો ----
૧.૮ વાહન વેરો ----
૧.૯ અન્ય વેરો ----
કુલ કરવેરા ની આવક ----
૦૨ વ્યાપારી પ્રવૃતિની આવક તલોદ
(જેવી કે બસ સંચાલન,દૂધ વિતરણ ,વીજળી વિતરણ ,ખાડા – ખાતર યોજના વગેરે ની આવક) ----
૦૩ મ્યુનિસિપલ હસ્તક સંસ્થાઓની આવક ----
(જેવી કે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ,લાયબ્રેરી,સ્નાનાગાર,આરોગ્ય સંસ્થાઓ,સ્મશાન વિગેરે માંથી થતી આવક) ----
૦૪ મિલકતો માંથી મળતી આવક
(જેવી કે જમીન,દુકાન,કોમર્શિયલ સેન્ટર વિગેરે) ----
૦૫ દંડ – ફી ની આવક
(જેવી કે લાયસન્સ ફી,પાણી કનેક્શન,ગટર કનેક્શન , ઢોર ડબ્બા ,લારી સ્ટેન્ડ ,જન્મ-મરણની નોધણી /ગુમાસ્તાધારા/હોટલ લાયસન્સ વગેરે) ----
૦૬ સબસીડીની આવક ----
૦૭ શિક્ષણ ઉપકરની આવક ----
૦૮ કેપીટલ ગ્રાન્ટ ની આવક(કેપીટલ કાર્યની) ----
૦૯ લોન ની આવક ----
૧૦ પ્રોવિડન્ટ ફંડ,પેન્સન ફંડ તથા અન્ય ફંડ વગેરે ની આવક ----
૧૧ અન્ય આવક (ઉપર ની વિગત ના સમાવિષ્ટ ન હોય તેવી) ----
કુલ આવક -----