પત્રક - ૧ સામાન્ય માહિતી અને ભૌતિક સુવિધાઓ

પત્રક - ૧ સામાન્ય માહિતી અને ભૌતિક સુવિધાઓ

ક્રમ વિગત માહિતી/સંખ્યા
૦૧ સ્થાપનાનું વર્ષ ----
૦૨ તાલુકો તલોદ
૦૩ વિસ્તાર ચો.કિ.મી માં ----
૦૪ ૨૦૦૧ ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે
પુરુષો ----
સ્ત્રીઓ ----
કુલ ----
૦૫ મતદારો ની સંખ્યા
પુરુષો ----
સ્ત્રીઓ ----
કુલ ----
૦૬ ઇલેક્શન વોર્ડની સંખ્યા ----
૦૭ મ્યુનિસિપલ સભ્યો ની સંખ્યા ----
૦૮ છેલ્લી સામાન્ય ચુંટણી થયાનું વર્ષ નગરપાલિકા/મહાનગરપાલિકા ----
૦૯ વાર્ષિક સરેરાશ વરસાદ (મી.મી) માં ----
૧૦ પુરો પાડવામાં આવતો સરેરાશ દૈનિક પાણી પુરવઠો (લાખ લિટર) માં ----
૧૧ પાણીનો સોર્સ કુવા -6
૧૨ પાણી ના જોડાણ ની સંખ્યા -----
૧૩ મકાન મિલકતોની સંખ્યા ----
૧૪ વેરા મુક્ત મકાન/મિલકતો ની સંખ્યા ----
૧૫ નેટ ભાડા પાત્ર આકરણી(નેટ રેન્ટલ વેલ્યુ કુલ રૂપિયામાં દર્શાવવી) ----
૧૬ રસ્તાની કુલ લંબાઈ (કિ.મી) માં ----
અ - પાકા રસ્તાની કુલ લંબાઈ (કિ.મી) માં ----
બ - કાચા રસ્તાની કુલ લંબાઈ (કિ.મી) માં ----
૧૭ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં વીજળીના થાંભલાની સંખ્યા ----
અ - સોડીયમ લાઈટ ----
બ - મરક્યુરી લાઈટ ----
ક - ટ્યુબ લાઈટ ----
ડ - સાદા બલ્બ ----
ઈ - CFL ----
૧૮ નગરપાલિકા સંચાલિત દવાખાનાની સંખ્યા ----
અ - જનરલ હોસ્પિટલ ----
બ - ડિસ્પેન્સરી ----
ક - પ્રસૃતિગૃહ ----
૧૯ નગરપાલિકા સંચાલિત પ્રાથમીક શિક્ષણ ----
અ - પૂર્વ પ્રાથમીક શાળાઓ ----
બ - પ્રાથમીક શાળાઓ ----
ક - પ્રાથમીક શાળાઓમાં બાળકોની સંખ્યા ----