નગરપાલિકા ની મિલકતો

નગરપાલિકા ની મિલકતો

 
નગરપાલિકાનું પોતાનું બિલ્‍ડીંગ, શોપીંગ સેન્‍ટર – ર 
સમ્‍પ – ૪,
ઓવરહેડ ટાંકી – ૭.
બોરવેલ – ૦૪,
આંગણવાડી-૧.,
બાલમંદિર – ૩,
સ્‍મશાન ગૃહ–૩.
કોમ્‍યુનીટી હોલ