અગત્યના ફોર્મ

ફોર્મનું નામફોર્મ 
જન્મ મરણ દાખલા બાબત Janm_Maran_Dakhlo_Babat_2.pdf
જન્મ રીપોર્ટ Janm_Report.pdf
લગ્ન નોધણી જરૂરી Lagn_Nodhani_Jaruri.pdf
લગ્ન નોધણી યાદી Lagn_Nodhani_Yadi.pdf
મરણ રીપોર્ટ Maran_Report.pdf
મેમોરેન્ડમ ઓફ મેરેજ MOM.pdf