ડિઝાસ્ટર ટીમ

ડિઝાસ્ટર ટીમ

કર્મચારીનું નામહોદ્દોમોબાઈલ નંબર
શ્રી લાલાભાઈ જે. નરસિંઘાની સભ્ય શ્રી ૯૪૨૭૩૬૭૪૬૦
શ્રી રણજીતસિંહ બી. રાઠોડ સભ્ય શ્રી ૯૭૨૩૧૯૦૬૧૮
શ્રી રંગુસિંહ એસ. ઝાલા સભ્ય શ્રી ૯૭૨૬૪૦૭૭૫૬
શ્રી દિલીપસિંહ એ.ઝાલા સભ્ય શ્રી ૭૮૭૪૮૧૫૮૧૨