ઉપપ્રમુખશ્રી ની માહિતી

ઉપપ્રમુખશ્રી ની માહિતી

નામકઈ તારીખથીકઈ તારીખ સુધી
વિનોદભાઇ પી. પટેલ 26-06-2016 .................
શ્રી તેજુસિંહ મોહનસિંહ ઝાલા 26-02-2018 -------