ટાઉન હોલ

ટાઉન હોલ

ટાઉનહોલનો ઉપયોગ જાહેર સભામાં પણ થઇ શકે છે તેમજ તેની નિયત સમયે સફાઈ કરવામાં આવે છે