તળાવ બ્યુટીફિકેશન

તળાવ બ્યુટીફિકેશન

તલોદ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં ૨ તળાવ આવેલ છે .તળાવ ના બ્યુટીફિકેશન માટેના પ્લાનીંગની કામગીરી હાથ ઉપર છે.