વાહન વ્યવહાર

વાહન વ્યવહાર

સંદેશા વ્યવહાર આ સુવિધા ધરાવતા વિસ્તારની સંખ્યા લંબાઈ/અતંર કિ.મી.માં
પાકા રસ્તા-ડામર રોડ
સિમેન્ટ કોન્ક્રી-સી.સી ૨૪
સ્તાનિક તત્થર રોડ
કાચો રોડ
અન્ય
નેશનલ હાઈ-વે
સ્ટેટ હાઈ-વે
મુખ્ય જિલ્લા માર્ગ સ્ટેટ
મુખ્ય જિલ્લા માર્ગ પંચાયત
સુવિધાનું નામ હા કે ના સ્થળ
હવાઈ સુવિધા-એરપોર્ટ NO NA
હવાઈ પતરી ઉપલબ્ધ છે? NO NA
હેલીપેડ ઉપલબ્ધ છે? NO NA