કર્મચારીઓ ની માહિતી

કર્મચારીઓ ની માહિતી

નામહોદ્દોમોબાઈલ નંબર
શ્રી હેમંતકુમાર વી ભાવસાર ચીફ ઓફિસર -
શ્રી લાલાભાઈ જે નરસિંઘાણી ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર -
શ્રી અનિલભાઈ એમ પટેલ હિસાબનીશ -
શ્રી જતીન એસ પ્રજાપતિ એન્જીનીયર
શ્રી નરેન્દ્કુમાર ડી પટેલ સેને . ઈન્સ
શ્રી બાબુલાલ એમ ચૌહાણ કલાર્ક
શ્રી મુકેશકુમાર બી પ્રજાપતિ કલાર્ક
શ્રી રણજીતસિંહ બી. રાઠોડ કલાર્ક
શ્રી બળવંતભાઈ એસ પરમાર કલાર્ક
શ્રી ધ્રુવ આર પ્રજાપતિ કલાર્ક
શ્રી ધવલકુમાર ડી પટેલ કોમ્પુટર ઓપરેટર
શ્રી અકબરભાઈ એમ પઠાણ રોજમદાર કલાર્ક
શ્રી રંગુસિંહ એલ મકવાણા રોજમદાર કલાર્ક
શ્રીમતી રેખાબેન પટેલ રોજમદાર કલાર્ક
શ્રીમતી રીયાબેન એન શેઠ રોજમદાર કલાર્ક
શ્રી જયદીપસિંહ આર રાઠોડ રોજમદાર કલાર્ક
શ્રી ચેતનકુમાર એલ પટેલ રોજમદાર કલાર્ક
શ્રી બળદેવસિંહ એલ ઝાલા પટાવાળા
શ્રી કનકસિંહ બી મકવાણા પટાવાળા -
શ્રી રંગુસિંહ એન મકવાણા શ્રી પ્રફુલ એમ નાયક પટાવાળા -