પ્રમુખશ્રી ની માહિતી

પ્રમુખશ્રી ની માહિતી

નામકઈ તારીખથીકઈ તારીખ સુધી
શ્રી તારાચંદભાઇ રીજુમલભાઇ નરસિંઘાણી ૧૬-૧-૧૯૯૬ ૧૬-૧-૧૯૯૭
શ્રીમતી ઉર્મિલાબેન ઘનશ્‍યામભાઇ સોની ૧૭-૧-૧૯૯૭ ૧૬-૧-૧૯૯૮
શ્રી શિવુભાઇ મુળજીભાઇ પટેલ ૧૭-૧-૧૯૯૮ ૬-૩-૧૯૯૮
શ્રી અમરસંગ જવાનસંગ ઝાલા ૭-૩-૧૯૯૮ ૪-૪-૧૯૯૮
શ્રી શિવુભાઇ મુળજીભાઇ પટેલ ૪-૪-૧૯૯૮ ૧૬-૧-૧૯૯૯
શ્રીમતી બાલુબેન માધુસિંહ મકવાણા ૧૭-૧-૧૯૯૯ ૧૪-૧-૨૦૦૦
શ્રી વિનોદચંદ્ર તારાચંદ ગાંધી ૧૫-૧-૨૦૦૦ ૧૫-૧-૨૦૦૧
શ્રી વિપુલકુમાર તારાચંદ ગાંધી ૧૨-૩-૨૦૦૩ ૧૦-૯-૨૦૦૫
શ્રી રંગુસિંહ ભવાનસિંહ સોલંકી ૧૦-૯-૨૦૦૫ ૯-૪-૨૦૦૮
શ્રી રંગુસિંહ ભવાનસીંહ સોલંકી ૧૦-૪-૨૦૦૮ ૯-૧૦-૨૦૧૦
શ્રીમતી દક્ષાબેન સુનિલભાઇ પટેલ ૧૦-૧૦-૨૦૧૦ ૨૫-૦૨-૨૦૧૩
શ્રી પ્રવિણભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ ૨૬-૦૨-૨૦૧૩ ૨૬-૦૨-૨૦૧૫
શ્રીમતી રંજનબેન દામોદરભાઈ પટેલ ૨૬-૦૨-૨૦૧૫ --------
શ્રી નરેન્દ્રસિંહ ગાભુસિંહ સોલંકી ૨૬-૦૨-૨૦૧૮ -------