ઇતિહાસ

વસ્તી

તાલુકાની કુલ વસ્તી - ૧૩૨૭૧૭ છે. તેમાં પુરુષો - ૬૮૧૯૧ અને સ્ત્રીઓ - ૬૪૫૨૬ છે.