ઇતિહાસ

જોવાલાયક સ્થળો

બળીયાદેવ મંદિર

એકલીંગેશ્વર મહાદેવ,

અંબાજી મંદિર,

ઉલાઇ માતાજીનું મંદિર,

રોકડીયા હનુમાનજીનું મંદિર,

રાધા કૃષ્ણહમંદિર.