મુખ્ય અધિકારીઓ ની યાદી

મુખ્ય અધિકારીઓ ની યાદી

નામકઈ તારીખથીકઈ તારીખ સુધી
શ્રી ડી.પી.પરમાર ૨૦-૦૫-૧૯૯૪ ૦૫-૦૫-૧૯૯૫
શ્રી એમ.વી.જોષી ૦૬-૦૫-૧૯૯૫ ૦૮-૦૧-૧૯૯૭
શ્રી એમ.કે.મકવાણા ૧૦-૦૧-૧૯૯૭ ૧૧-૦૫-૧૯૯૭
શ્રી એન.કે.પ્રજાપતિ ૧૨-૦૫-૧૯૯૭ ૧૨-૦૪-૧૯૯૮
શ્રી એન.કે.સોલંકી ૧૩-૦૪-૧૯૯૮ ૦૬-૦૮-૨૦૦૧
શ્રી સી.જી.ઝાલા ૦૭-૦૮-૨૦૦૧ ૩૦-૧૧-૨૦૦૧
શ્રી આઈ.એસ.પટેલ ૦૧-૧૨-૨૦૦૧ ૨૫-૦૨-૨૦૦૨
શ્રી આર.આર.હજારે ૨૬-૦૨-૨૦૦૨ ૩૦-૦૮-૨૦૦૩
શ્રી કે.પી.પરમાર ૦૧-૦૯-૨૦૦૩ ૦૭-૧૧-૨૦૦૩
શ્રી એસ.આર.રાઠોડ ૦૮-૧૧-૨૦૦૩ ૧૩-૦૧-૨૦૦૪
શ્રી એસ.આર.શાહ ૧૪-૦૧-૨૦૦૪ ૧૫-૦૫૨૦૦૭
શ્રી ડી.પી.પટેલ ૧૫-૦૫-૨૦૦૭ ૨૦-૦૮-૨૦૦૭
શ્રી એ.ડી.નાયક ૨૧-૦૮-૨૦૦૭ ૨૦-૧૧-૨૦૦૮
શ્રી એસ.આર.શાહ ૨૧-૧૧-૨૦૦૮ ૧૮-૦૧-૨૦૧૦
શ્રી એ.એન.પટેલ ૧૯-૦૧-૨૦૧૦ ૦૧-૦૮-૨૦૧૩
શ્રી એસ.એન.પટેલ ૦૮-૦૮-૨૦૧૩ -----------------
શ્રી હેમંતકુમાર વી ભાવસાર - -