સભ્યશ્રીઓ ની યાદી

સભ્યશ્રીઓ ની યાદી

નામકઈ તારીખથીકઈ તારીખ સુધી
શ્રી નરેન્દ્રસિંહ ગાભુસિંહ સોલંકી પ્રમુખ ------ ------
શ્રી તેજુસિંહ મોહનસિંહ ઝાલા ઉપપ્રમુખ ------ -------
શ્રીમતી કૈલાસબેન બેચરસિંહ મકવાણા ----- -----
શ્રીમતી દક્ષાબેન પ્રકાશસિંહ ઝાલા --- ---
શ્રી બાબુભાઈ ગોપાળભાઈ પટેલ --- ---
શ્રી અરવિંદભાઈ મગનભાઈ પટેલ --- ---
શ્રીમતી દક્ષાબેન દિનેશકુમાર પરમાર --- ---
શ્રી દીપસિંહ ઝાલમસિંહ ઝાલા --- ---
શ્રીમતી લીલાબેન મેલાભાઈ દેસાઈ --- ---
શ્રીમતી નીરૂબેન પ્રકાશભાઈ બારોટ --- ---
શ્રીમતી ભવનાબેન શૈલેષસિંહ રાઠોડ --- ---
શ્રી રાજેશકુમાર સુરેશભાઈ શાહ --- ---
શ્રી બાલુસિંહ વજેસિંહ સોલંકી --- ---
શ્રી મહેશકુમાર અમરાભાઈ ચાવડા --- ---
શ્રી અશોકકુમાર વાડીલાલ શાહ --- ---
શ્રીમતી કમળાબા નાથુસિંહ રાઠોડ --- ---
શ્રીમતી જ્શોદાબા દીપકસિંહ ઝાલા --- ---
શ્રી અનિલકુમાર છગનલાલ ચાંડક --- ---
શ્રીમતી કલ્પનાબેન અતુલકુમાર શાહ --- ---
શ્રી બાબુભાઈ લાલજીભાઈ પટેલ --- ---
શ્રીમતી રંજનબેન દામોદરભાઈ પટેલ --- ---
શ્રી ઋતુલકુમાર પ્રવીણભાઈ પટેલ ----- ---------
શ્રીમતી દીપાબેન સંજયકુમાર કુવાડીયા ------- --------
શ્રીમતી પુષ્પાબેન કિશોરસિંહ રાઠોડ ------ -------