ઔદ્યોગિક માહિતી

ઔદ્યોગિક માહિતી

વિગતો મોટા ઉદ્યોગો સંખ્યા નાના ઉદ્યોગો સંખ્યા
ઔધોગિક વસાહતો
ઔધોગિક સહકારી સંસ્થાઓ
કેમિકલ ઉધોગ
ઈજનેરી ઉધોગ
મીઠા ઉધોગ
નાના કદના ઉધોગ
સિમેન્ટ ઉધોગ
ભયજનક ઉધોગ
અન્ય
કુલ