કારોબારી ચેરમેનશ્રીઓની માહિતી

કારોબારી ચેરમેનશ્રીઓની માહિતી

નામકઈ તારીખથીકઈ તારીખ સુધી
શ્રી અશોકકુમાર વાડીલાલ શાહ .................. ..................
શ્રી કિરણકુમાર તારાચંદભાઈ નરસિંધાણી .......... ....................
ધનેશકુમાર ગાંડાભાઈ પટેલ ................ ..................
શ્રી બાબુભાઈ ગોપાળભાઈ પટેલ 26-02-2018 -------