સાધનોની યાદી

સાધનોની યાદી

ગાડી નંબરગાડીનું નામકુલ નંગ
જી.જે૯જી ૩૪૫ ટ્રેકટર
જીજે૯જી૪૩૬ ટ્રેકટર
જીજે૯જી૦૬૪૪ ટ્રેકટર
જીજે૯જી૦૬૪૫ ટ્રેકટર
જીજે૯જી૩૫૬ લોડર
જીજે૯જી૩૦૭ લોડર
જીજે૯વી૪૦૦૨ ગલીએમ્‍પીયર
જીજે૯જી૭૦૫૯ ગલીએમ્‍પીયર
જીજે૯જી૭૦૬૧ પાણીનું ટેન્‍કર
જીજે૯જી૭૧૪૦ પાણીનું ટેન્‍કર
૦૧ પાણીનું ટેન્‍કર
જીજે૯જી૭૦૫૫ એમ્‍બ્‍યુલન્‍સવાન
જીજે૯જી૭૦૯૭ મીની ફાયર ફાઇટર
જીજે૯જી૬૧૧૩ ટ્રેલર
જીજે૯જી૬૧૧૪ ટ્રેલર
જીજે૯જી૬૧૦૩ ટ્રેલર
જીજે૧૮જી૮૮૭૯ જેસીબી