વોટર વકૅસની વિગતો

વોટર વકૅસની વિગતો

વિગત જગ્યાનું નામ કેપેસીટી
ઓવર હેડ ટાંકી મામલતદાર કચેરી પાસે ૫ લાખ લીટર
ક્ષીરજ્મ્બા મંદિર પાસે ૫ લાખ લીટર
વાસણા રોડ ૧.૫ લાખ લીટર
કુલ ૧૧.૫ લાખ લીટર
સમ્પ અન્ડરગ્રાઉન્ડ વાસણા રોડ ૩ લાખ લીટર
બૃગુઋષિ મંદિર પાસે ૩ લાખ લીટર
કુલ ૬ લાખ લીટર
કુવાઓ ---- ----
કુવાઓ વીરબાવજી પાસે
પક્ષેદ્રનાથ મંદિર પાસે
નર્સરી પાસે ખાખરીયા કુવો
ગલોડીયા પાસેકુવો
કુલ ૬ કુવા