જાહેર પેશાબખાના

જાહેર પેશાબખાના

સ્થળ બ્લોક સીટ પુરુષ સ્ત્રી કુલ
માતાજી ઢાળ
વાલ્મીકી વાસ
કે.ટી.હાઈ.પાસે
કોર્ટ પાસે
હરજીપુરા
ડૉ.છગનભાઈના દવાખાન સામે
નાગણેશ્વરી પેટ્રોલ પંપ પાસે
ઉપરોક્ત પેશાબખાના દિવસમાં બે વાર સફાઈ કરી દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે . અને હાલ માં તમામ પેશાબખાના નું નગરપાલિકા દ્વારા સમારકામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે .