એસ જે એસ આર વાય

એસ.જે.એસ.આર.વાય યોજના અન્વ્યેની કામગીરી

અ.નં. યોજનાનું નામ ભૌતિક લક્ષ્‍યાંક નાણાંકીય લક્ષ્‍યાંક સિધ્‍ધી
૦૧ ઉમ્‍મીદ ૧૦૦ ---- ૩૦
૦૨ બેન્‍કેબલ સ્‍વ-સહાય ૧.૭૨ લાખ ૧.૧૫
૦૩ બચત મંડળ ૧૦ ૦.૨૦ ૦.૨૪
૦૪ વેતન રોજગાર ૩૧૧ ૧.૫૦ ----
૦૫ ગરીબ સમૃધ્‍ધિ ---- ---- ----
૦૬ આવાસ ---- ---- ----