નોટીસ ની વિગતો

જપ્તીની નોટીસો ની સંખ્યા જપ્તી કરેલ મિલકતો ની સંખ્યા શીલ મારેલ મિલકતો ની સંખ્યા ૦૧-૦૪-૨૦૧૦ થી આપવામાં આવેલ ૧૮% દંડકીય વ્યાજ સાથે ની બજવેલ નોટીસો ની સંખ્યા
૧૫૪ ૧૪ ૧૩૫૮