ગુમાસ્તા ધારા વિભાગ

ગુમાસ્તા ધારા વિભાગ

નોંધાયેલ સંસ્થાઓ સંખ્યા
દુકાનો ૨૪૦૪
હોટલ ૭૬
થીયેટર
કુલ ૨૪૮૨