જન્મ તથા મરણ નોંધણી

જન્મ તથા મરણ નોંધણી

જન્મ તથા મરણના દાખલા મેળવવા અંગે
  • નિયત નમુનામાં અરજી કરવી
  • જન્મ-મરણની ચોક્કસ તારીખ લાવવી
૯૦ દિવસ