વિસ્તાર

વિસ્તાર

વિસ્તાર વિસ્તાર હેક્ટરમાં
પાકા રસ્તા-ડામર રોડ ૨૨૩૯
જાહેર જમીન ૨૪૮
વન વિસ્તાર
ખેડાણ લયક ખરાબોળ ગૌચર/ધસીયા જમીન ૩૮
બીન કેહ્દન લાયક ખરાબો ૧૮
ગામતળ (રહેણાંક હેઠળ) ૧૭૫૮
પિયત જમીન
બીન પિયત જમીન ૧૭૫૮